Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

WODOCIĄGOWO - CIEPŁOWNICZA Spółka z o.o. „COWIK” ul. Limanowskiego 1 11–200 BARTOSZYCE Ogłasza, że posiada do sprzedaży: Samochód do ciśnieniowego mycia kanałów, marka WUKO, model SC, typ 110, na podwoziu LIAZ 110.830W rok prod. 1989 Cena wywoławcza: 11.500 zł. Oferty na zakup prosimy składać w siedzibie Spółki przy ulicy Limanowskiego 1 do dnia 18 grudnia do godziny 10.00. Więcej informacji pod nr tel: (0-89) 762-80-11, p. Mirosław Bieńkowski Zastrzegamy sobie prawo do wycofania oferty.

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2007-11-30 12:42
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-30 12:42
8/2007 06.08.2007r Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie rekonstrukcji studni wierconej nr 7 w Bartoszycach Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja studni wierconej nr 7 w Bartoszycach. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączonych przedmiarach robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych . Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.11.2007r. Termin związania ofertą: 30 dni Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.cowik-bartoszyce.pl, w siedzibie zamawiającego pok. nr 3 w godzinach 8 - 14, bądź drogą pocztową pokrywając koszty druku oraz przekazania. Kryteria oceny ofert: Cena – 90 % Referencje 10 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wykonanie rekonstrukcji studni wierconej nr 7 w Bartoszycach ” i „Nie otwierać przed 30.08.2007 godz. 9.00” należy składać do dnia 30.08.2007 godz. 9.00 w siedzibie spółki w pokoju nr 3 przy Limanowskiego 1 w Bartoszycach. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 30.08.2007 godz. 9.30. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Mirosław Bieńkowski tel. 0-89 762 80 11 specyfikacja do pobrania poniżej

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2007-08-06 10:35
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-06 10:44

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2007-08-06 12:48
1 / 2007
Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce www.bip.cowik-bartoszyce.pl/
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Dostawę rur preizolowanych Zamówienie do 60 000 euro Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych . Wymagany termin wykonania zamówienia:16.04.2007 O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wadium – brak Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dostawa rur preizolowanych”. i „Nie otwierać przed 22.03.2007 godz. 9 00” należy składać do dnia 22.03.2007 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki ul. Limanowskiego 1 11- 200 Bartoszyce : Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 22.03.2007 o godz. 9 30 . Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Mirosław Bieńkowski tel.089 762 80 11 Specyfikacja do pobrania poniżej:

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2007-03-07 14:09
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2007-03-07 14:11

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2007-03-07 14:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17044
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-11-30 12:43:59