Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

13 / 2006
Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK
Limanowskiego 1
11 – 200 Bartoszyce

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-11-02 07:38
12/2006
RADA NADZORCZA WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZEJ SPÓŁKI z .o.o. „COWIK” 11-200 Bartoszyce ul. Limanowskiego 1 Telefon (0-89) 762-2032 FAX (0-89) 762-8013 Gł. Księgowy Tel. 762-8003 ZAPRASZA UPOWAŻNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I STANOWIĄCYCH JEGO PODSTAWĘ KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁKI ZA ROK 2006 Termin zbadania do 30.04.2007r Termin składania ofert do 18.10.2006r. Termin rozpatrzenia ofert do 31.10.2006r

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-09-12 09:16
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-12 09:20
11/2006 23.08.2006r Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie sieci centralnego ogrzewania w ul. Gdańskiej w Bartoszycach Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych o długości 2 x 438 m oraz instalacji alarmowej sieci i przyłączy ciepłowniczych. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączonych przedmiarach robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i wariantowych . Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2006r. Termin związania ofertą: 30 dni Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.cowik-bartoszyce.pl, w siedzibie zamawiającego pok. nr 103 w godzinach 8 - 14, bądź drogą pocztową pokrywając koszty druku oraz przekazania. Kryteria oceny ofert: Cena – 80 %, Referencje – 20%. Zamawiający ustala wadium w wysokości 15.000zł, które należy wpłacić na konto Spółki podane poniżej przed upływem terminu składania ofert. Bank Millenium 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903 Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wykonanie sieci centralnego ogrzewania w ul. Gdańskiej w Bartoszycach” i „Nie otwierać przed 25.09.2006 godz. 9.00” należy składać do dnia 25.09.2006 godz. 9.00 w sekretariacie spółki przy Limanowskiego 1 w Bartoszycach. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 25.09.2006 godz. 9.30. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Jacek Bajno, tel. 0-89 762 80 11 Antoni Sikorski, tel. 0-89 764 11 60 Niezbędne załączniki do pobrania poniżej:

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-08-23 11:38
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-23 11:46

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-08-23 11:39
10 / 2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. Zamawiający Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa koparko- ładowarki . 3. Opis przygotowania oferty Oferta ( formularz oferty ) musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym . Oferta ( formularz oferty ) oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie pisemnej na formularzu ofertowym w sekretariacie spółki Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołowej koparko – ładowarki rok produkcji 2006 zgodnie z parametrami wymienionymi w załączniku nr 4 5. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6. Dokumenty bezwzględnie wymagane - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – na załączniku nr . 1 - Oświadczenie , że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 – na załączniku nr . 2 ; - Aktualny odpis o działalności gospodarczej , lub wyciąg z KRS , za aktualny dokument uważa się zaświadczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem ( nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ); - Przy spółkach z o.o. aktualną Uchwałę Zgromadzenia Wspólników o zezwoleniu na zawieranie transakcji przekraczających 2 – krotność kapitału zakładowego za aktualny dokument uważa się zaświadczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem ; - Podpisany projekt umowy na załączniku nr . 3 ; - Wypełniony i podpisany załącznik nr 5 Doświadczenie Wykonawcy - Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 Oświadczenie o części zamówienia, które oferent zamierza powierzyć podwykonawcy 7. Termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia: do trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 8. Warunki umowy Regulamin stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 9. Kryteria oceny oferty Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, i według podanych obliczeń: CENA, 80% wagi, najniższa zaproponowana cena *80% / badaną cenę, LOKALIZACJA SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO, 10% wagi, GWARANCJA, 10% wagi, 10 pkt – 24 miesiące i więcej, 5 pkt.12 – 24 miesiące, 0 pkt. Do 12 miesięcy Ad. 1 Cena – obejmuję cenę koparko – ładowarki wraz z osprzętem ładowarkowym i koparkowym , oraz dostawę w/w zestawu na adres loco Wodociągowo – Ciepłownicza sp. z o.o. COWIK 11 – 200 Bartoszyce ul. Limanowskiego 1 . Ad. 2 Lokalizacja serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Punkty kryterium przyznawane będą w zależności od odległości i zaoferowanej szybkości dojazdu serwisu do maszyny - odległość do 250 km - 10 pkt - odległość od 251 do 500 km – 5 pkt - odległość powyżej 500 km - 0 pkt Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi , którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert . 10. Termin i miejsce składania ofert Opakowanie zawierające ofertę powinno być opakowane w kopercie zaadresowanej na adres: Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce i opatrzonej napisem „Dostawa koparko - ładowarki ” i „Nie otwierać przed 11.09. 2006 godz. 9 00” Oferty należy składać do dnia 11.09.2006 do godz. 9:00 w pokoju nr 3 , Dział Zaopatrzenia Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 11 Wadium Oferent nie wnosi wadium 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 14. Tryb udzielania wyjaśnień Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK , Limanowskiego 1 ,11-200 Bartoszyce faksem: 7628013 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest : Jacek Bajno tel. 762 80 11 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców, 15. Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.09 .2006 o godz. 9:30 w: Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11-200 Bartoszyce Pokój nr 3 Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego oferta jest otwierana oraz dane wpisane przez oferenta w załączniku nr . 1 Druga część posiedzenia komisji jest tajna 16. Tryb ogłoszenia wyników przetargu a) Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. b) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci. c) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy , Nr 2 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania , Nr 3 Projekt umowy , Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia . Nr 5 Doświadczenie zawodowe Załączniki do pobrania poniżej:

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-08-07 10:23
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2006-08-08 10:54

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-08-08 10:44
2 / 2006 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w spółce „COWIK” SP. Z o.o. na Wynajem spycharki gąsiennicowej Wymagany termin wykonania zamówienia: rok 2006 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych i wariantowych . SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego pok. nr 3 w godzinach 8 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wynajem spycharki”. i „Nie otwierać przed 17.01.2006 godz. 9 00” należy składać do dnia 17.01.2006 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 17.01.2006 o godz. 9 30 . Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Mirosław Bieńkowski tel. 089 762 80 11

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-01-10 07:49
1 / 2006 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w spółce „COWIK” SP. Z o.o. na Odbiór i transport trocin w ciągu 2006 r. Wymagany termin wykonania zamówienia: rok 2006 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych i wariantowych . SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego pok. nr 3 w godzinach 8 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Odbiór i transport trocin w ciągu 2006 r..”. i „Nie otwierać przed 13.01.2006 godz. 9 00” należy składać do dnia 13.01.2006 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 13.01.2006 o godz. 9 30 . Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Mirosław Bieńkowski tel. 089 762 80 11

Metryka

 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2006-01-09 10:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31887
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-11-03 10:00:08