Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

13 / 2005 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w spółce „COWIK” SP. Z o.o. na Wywóz i zagospodarowanie lub składowanie odwodnionego osadu pościekowego z Oczyszczalni Ścieków w Bartoszycach . Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.01.2006 – 30 12 -2008 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych . SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego pok. nr 3 w godzinach 8 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wywóz i zagospodarowanie osadów”. i „Nie otwierać przed 20.12.2005 godz. 9 00” należy składać do dnia 20.12.2005 do godz. 9 00 w pokoju nr 3 w siedzibie spółki . Wadium wynosi 10 000 plz. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 20.12.2005 o godz. 9 30 . Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Mirosław Bieńkowski tel. 762 80 11
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-11-23 10:10
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-28 09:10
Bartoszyce dnia 15.11.2005r. Wodociągowo-Ciepłownicza sp z o.o. COWIK ul. Limanowskiego 1 11- 200 Bartoszyce ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP Mechanizmu hybrydowej wagi samochodowej typu WEH-6010-SB Rok produkcji 1997, Znak febryczny WEH 6010S Wytwórca AUTOMEX SYSTEM S.C. ul. Jagiellońska 56, 83-110 Tczew Klasa dokładności III Obciążenie maksymalne 30 000 kg Obciążenie minimalne 200 kg Wartość działki elementarnej 10 kg Wartość działki legalizacyjnej 10 kg Wymiary pomostu 9m3m Przetworniki tensometryczne 1 szt. Cena wywoławcza 8 400 zł. Demontaż wagi we własnym zakresie . Oferty w podpisanych kopertach „Sprzedaż wagi” należy składać w pokoju nr 3 w siedzibie spółki ul Limanowskiego 1 do 14.12.2005 do godz. 9°° Otwarcie ofert nastąpi 14 .12 .2005 r. o godz. 10°° Osoba upoważniona do kontaktów w godz. 7°° -15 °° Mirosław Bieńkowski tel. 089 762 80 11.
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-11-15 10:41
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 10:43
RADA NADZORCZA WODOCIĄGOWO- CIEPŁOWNICZEJ SPÓŁKI z o.o. „COWIK” 11-200 Bartoszyce ul. Limanowskiego 1 Telefon ( 0 – 89 ) 762 20 32 FAX ( 0- 89 ) 762 80 13 Gł . Księgowy tel. 762 80 03 ZAPRASZA UPOWAŻNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I STANOWIĄCYCH JEGO PODSTAWĘ KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁKI ZA ROK 2005 Termin zbadania do 30.04.2006 Termin składania ofert do 18.10.2005 Termin rozpatrzenia ofert do 28.10.2005 Należność za wykonanie zlecenia uregulujemy z naszego konta po przesłaniu faktury VAT.
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-09-05 13:46
10 / 2005 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w spółce „COWIK” SP. Z o.o. na Dostawę i montaż niskoprofilowej wagi samochodowej w ZEC –u w Bartoszycach . Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.12.2005 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych . SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego pok. nr 103 w godzinach 8 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dostawa i montaż niskoprofilowej wagi samochodowej”. i „Nie otwierać przed 02.09.2005 godz. 9 00” należy składać do dnia 02.09.2005 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 02.09.2005 o godz. 9 30 . Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Sławomir Chmielewski tel. 764 30 59
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-08-02 11:31
 • zmodyfikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  ostatnia modyfikacja: 2005-08-03 14:08
4 / 2005 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w spółce „COWIK” SP. Z o.o. na Wykonanie modernizacji Hybrydowej Wagi Samochodowej w ZEC -u w Bartoszycach. Wymagany termin wykonania zamówienia: 14.10.2005 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i wariantowych . SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego pok. nr 103 w godzinach 8 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wykonanie modernizacji Hybrydowej Wagi Samochodowej .”. i „Nie otwierać przed 19.07.2005 godz. 9 00” należy składać do dnia 19.07.2005 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 19.07.2005 o godz. 9 30 . Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Sławomir Chmielewski tel 764 30 59
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-06-27 11:07
3 / 2005 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w spółce „COWIK” SP. Z o.o. na Wykonanie monitoringu oraz sygnalizacji pracy studni głębinowych w Stacji Uzdatniania Wody w Bartoszycach. Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.11.2005 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i wariantowych . SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego pok. nr 103 w godzinach 8 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wykonanie monitoringu oraz sygnalizacji pracy studni głębinowych w Stacji Uzdatniania Wody w Bartoszycach.”. i „Nie otwierać przed 25.07.2005 godz. 9 00” należy składać do dnia 25.07.2005 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 25.07.2005 o godz. 9 30 . Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Stanisław Kusy tel. 762 80 02
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-06-16 12:29
2 / 2005 Wodociągowo - Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK Limanowskiego 1 11 – 200 Bartoszyce OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w spółce „COWIK” SP. Z o.o. na Przebudowę sieci wodociągowej na ul. Drzewnej w Bartoszycach. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.08.2005 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i wariantowych . SIWZ można otrzymać w siedzibie zamawiającego pok. nr 103 w godzinach 8 - 14 Kryteria oceny ofert : Cena –100 % Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przebudowa sieci”. i „Nie otwierać przed 31.05.2005 godz. 9 00” należy składać do dnia 31.05.2005 do godz. 9 00 w sekretariacie spółki: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie spółki dniu 31.05.2005 o godz. 9 30 . Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach przetargu jest : Stanisław Kusy tel. 762 80 02
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-05-11 12:52
WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. „COWIK” 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO 1 TEL: 089/764 30 59; FAX: 089/764 11 61; NIP: 743-000-47-48 ogłasza przetarg nieograniczony Nr PZP/1/2005 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177) dla wartości poniżej 60 000 EURO NA ”OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI REJONOWEJ PRZY UL. BEMA 36 W BARTOSZYCACH” Nie przewiduje się możliwości złożenia ofert częściowych. Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej. Szczegółowy zakres opracowania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt umowy. Ponadto: 1). W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 i spełniający warunki art. 24 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy prawo zamówień publicznych. 2) Wykonawcy powinni udokumentować zaprojektowane przez siebie co najmniej dwa podobne obiekty , w ostatnich 3 latach, w tym jeden zrealizowany. 3). Od wykonawców będzie się wymagać posiadanie uprawnień do wykonania prac i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 5). Kryterium oceny ofert – tylko najniższa cena – 100 %. 6). Wymagany termin wykonania – 16 tygodni od daty podpisania umowy. 7). Wadium – 1 800 zł.. 8). Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert. 9). Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy w cenie 100 zł. + VAT można odebrać w siedzibie WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. „COWIK” 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO 1, pokój Nr 3 10). Oferty należy składać w siedzibie WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. „COWIK” 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO 1, pokój Nr 3 do dnia 23.02.2005 r.. do godz. 9:00. 11). Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.02.2005 r. o godz. 9:15 w siedzibie WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZA SP. Z O.O. „COWIK” 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO 1, sala narad. 12). Upoważnieni do kontaktów z wykonawcami są Antoni Sikorski tel: 089/764 11 60 i Sławomir Chmielewski tel: 089/ 764 30 58, w godz. 7:00 do 15:00. Bartoszyce, dnia 31.01.2005 r.
 • opublikował: Mirosław Bieńkowski, Zamówienia Publiczne
  data publikacji: 2005-03-09 12:22

Opis strony

Stronę edytował: Mirosław Bieńkowski, e-mail: bienkowski@poczta.neostrada.pl, tel. (89) 7628011

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6348
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-11-28 09:10

Nazwa jednostki

Wodociągowo-Ciepłownicza
Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

NIP 743-000-47-48

Dane kontaktowe

11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 1

tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13

e-mail: cowik@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

biuro czynne: poniedziałek - piątek  700-1500

kasa czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek 730-1400

w środy i piątki kasa nieczynna

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 226974
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-14 18:28

Stopka strony