Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 1/12

Zarządu  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o. „COWIK”  w Bartoszycach
w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2016 r. poz. 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:
Ustala się dla pracowników  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK” w Bartoszycach 
dzień 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy
za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikom Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK”  w Bartoszycach.

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-12-12 10:48
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 10:49

OGŁOSZENIE O BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

RADA NADZORCZA
WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZEJ
SPÓŁKI  z .o.o. „COWIK” w Bartoszycach
11-200  Bartoszyce  ul.  Limanowskiego  1

Telefon 89 762 20 32  Fax  89  762 80 13
cowik@pro.onet.pl

Gł.  Księgowy  Tel.  89 762 80 03
j.reut@cowik-bartoszyce.pl

ZAPRASZA  UPOWAŻNIONE  PODMIOTY
DO  SKŁADANIA  OFERT  NA

„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018”

Termin  składania  ofert    do 29.11.2017 r.  godz.  9:00
Termin  otwarcia  ofert         29.11.2017 r.  godz.  10:00

    Termin  przeprowadzenia badania:
•    do 31 marca 2018 roku badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
•    do 31 marca 2019 roku badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok,

    Termin złożenia dokumentacji z badania:
•    do 30 kwietnia 2018 roku za badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
•    do 30 kwietnia 2019 roku za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok,

Informacje finansowe dotyczące Spółki w załączniku poniżej.

PODSTAWOWE INFORMACJE FINASOWE SPÓŁKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-11-16
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-11-16 10:19

ZARZĄDZENIE NR 1/10

Zarządu  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o. „COWIK”  w Bartoszycach
w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2016 r. poz. 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:
Ustala się dla pracowników  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK” w Bartoszycach 
dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy
za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikom Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK”  w Bartoszycach.

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-10-31 10:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 10:19

Ogłoszenie

   Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1 listopada 2017 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. wchodzi w życie Taryfa opłat za ciepło w następujących wysokościach:

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 19 214,08 1 601,17 10,21
2 B 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 31 539,24 2 628,27 16,91
3 C 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 22 875,45 1 906,29 12,46
4 D 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 12 881,62 1 073,47 7,13
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
5 E 46 722,63 3 893,55 59,29        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
  Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.  

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października o zmianie taryfy. (format PDF)

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-10-20 08:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 08:56

Ogłoszenie

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach 
informuje, że od 11 września br. rozpocznie się napełnianie instalacji c.o.
W związku z tym konieczne będzie maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych
w celu sprawnego odpowietrzania instalacji c.o.

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-09-06
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-09-06 09:01
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 09:02

Ogłoszenie

    Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 1 zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr XXXIV/227/2017 Rady Miasta Bartoszyce, z dnia 25.05.2017 r., wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce, obowiązujące w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., w następujących wysokościach:

Wysokość ceny za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto z VAT 8%

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

2,82

3,05

2

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odb./m-c

3,05

3,29

 

Wysokość ceny za odprowadzenie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto z VAT 8%

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

3,74

4,04

2

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odb./m-c

3,11

3,36

 

    Informujemy naszych szanownych odbiorców, że podajemy do Państwa wodę głębinową po naturalnych procesach uzdatniania.

 

Zarząd Spółki

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-05-31 11:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-31 11:15

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb MPEC w Bartoszycach.

Pełne informacje, wraz z załącznikami dotyczącymi postępowania dostępne w dziale "Nowe przetargi".

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-05-17 12:20
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-17 12:24

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

niniejszym zawiadamia, że z dniem 1 maja 2017 r. na podstawie Uchwały Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowa Taryfa opłat za ciepło.

Dokładne informacje dostępne w dziale "Aktualne ceny - ciepło".

 

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-04-27 14:58
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 15:04

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

informuje, że posiada na sprzedaż następujące przedmioty:

 

Aktualizacja z dnia 06.02.2017, przedmioty punkt 1 i 2 - sprzedane.

 

 • W sprawie przedmiotów (punkt od 3 do 7) osoba kontaktowa:

Guttmann Adam,tel. 508 151 102

 

1. Agregat prądotwórczy (WOLA)

TYP/MODEL: 4ZPP-250/S

Nr. Identyfikacyjny 4221

Rok produkcji:1978

 

2. Agregat prądotwórczy (WOLA)

TYP/MODEL: 28ZPP-36H6A

Nr. Identyfikacyjny 1469

Rok produkcji:1972

 

3. Kalorymetr KL-11 (MIKADO)

TYP/MODEL:KL-11 „MIKADO”

Nr. Identyfikacyjny:1138

Rok produkcji:1997

Producent: Precyzja-Bit Sp. z o.o. Gdańsk

 

4. Piec do oznaczania zawartości siarki w węglu.

TYP/MODEL:PR-45/1350-M

Nr. Identyfikacyjny:162-05/99

Rok produkcji:1999

Producent: Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa

 

5. Piec komorowy do badania zawartości popiołów w paliwach stałych.

TYP/MODEL:PM-6/1100-A

Nr. Identyfikacyjny:175-04/99

Rok produkcji:1999

Producent: Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa

 

6. Laboratoryjny Młynek Wibracyjny

(przeznaczony do mielenia suchych próbek laboratoryjnych o twardości 8,5 w skali Mohsa. Maksymalna ilość mielonego materiału 100 ml.)

TYP/MODEL:LMW/ZR

Nr. Identyfikacyjny:01/05/99

Rok produkcji:1999

Producent: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Testchem” Pszów

 

7. Kruszarka Ślimakowo-Tarczowa

TYP/MODEL:ST-1

Nr. Identyfikacyjny:K56/2003

Rok produkcji:2003

Producent: Zespół Szkół Zawodowych nr. 2 w Zawierciu

 

Poniżej w załącznikach w formacie PDF dokładne informacje na temat przedmiotów.

 

INFORMACJA O TWARDOŚCI WODY

Informujemy, że twardość wody wodociągowej wynosi około 300 mg CaCO3/l (woda średnio - twarda).

Powyższa informacja przedstawia przybliżoną wartość twardości wody i służy wyłącznie celom informacyjnym (ustawienia sprzętu AGD).

 • autor informacji: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2015-08-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2015-08-28 14:07
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-29 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19622
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-12-12 10:49

Nazwa jednostki

Wodociągowo-Ciepłownicza
Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 1

NIP 743-000-47-48

Dane kontaktowe

tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13

e-mail: cowik@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

biuro czynne: pon-pt  700-1500

kasa czynna: pon-pt  730-1400

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 112383
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-16 13:29

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl